Saa­vu­ta myyn­nin tavoit­tee­si NOPEAMMIN, HELPOMMIN ja HALVEMMALLA.

Vait Grou­pin tuot­ta­maa myyn­nin, mark­ki­noin­nin ja asia­kas­pal­ve­lun tek­no­lo­gi­aa voi­daan hyö­dyn­tää toi­mia­las­ta ja koh­de­ryh­mäs­tä riippumatta. 

Omi­nai­suu­det

Tek­no­lo­gi­aam­me voi­daan hyö­dyn­tää
luke­mat­to­miin eri käyttötarkoituksiin

Asiak­kaam­me ovat hyö­dyn­tä­neet Vait Grou­pin luon­nol­lis­ta puhe­ro­bot­tia muun muassa:

Asia­kas­han­kin­taan

Raken­nusa­lan yri­tyk­sen haas­tee­na oli saa­da lisää asia­kas­käyn­te­jä oman alan­sa eri­kois­rat­kai­sun myyn­tiin liit­tyen. Rat­kai­su­na asiak­kaan haas­tee­seen pilo­toim­me Vait Grou­pin puhe­ro­bot­ti­rat­kai­sua, joka soit­ti val­ta­van mää­rän kar­toi­tus- ja myyn­ti­pu­he­lui­ta asiak­kaan mää­rit­tä­mäl­tä pos­ti­nu­me­roa­lu­eel­ta. Sel­vi­tim­me asiak­kaal­le, mis­sä talouk­sis­sa pal­ve­lul­le on kysyn­tää, jol­loin asiak­kaam­me ei jou­tu­nut teke­mään tur­haa myyn­ti­työ­tä, vaan he pää­si­vät pal­ve­le­maan mak­sa­via asiak­kai­ta välit­tö­mäs­ti. Sääs­tim­me asiak­kaal­ta huo­mat­ta­van mää­rän aikaa ja resurs­se­ja, ja onnis­tu­neen pilo­tin jäl­keen olem­me­kin laa­jen­ta­neet yhteis­työ­tä ja kym­men­ker­tais­ta­neet puhe­ro­bot­tien määrän.

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­seen

Asiak­kaam­me halusi sel­vit­tää oman toi­mia­lan­sa tun­te­mus­ta hei­dän brän­dis­tään, pal­ve­luis­taan sekä pal­ve­lui­den käyt­tö­ta­soa nykyi­sil­tä asiak­kail­ta. Vait Grou­pin teke­mäl­lä mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­sel­la halut­tiin etsiä myös poten­ti­aa­li­sia tulon­läh­tei­tä uusil­ta ja jo ole­mas­sa ole­vil­ta asiak­kail­ta. Vait Grou­pin puhe­ro­bot­ti­tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa sen, että tut­ki­muk­ses­sa voi­daan sel­vit­tää useam­pia aihe­ko­ko­nai­suuk­sia ker­ral­la, sil­lä puhe­ro­bo­tit hyö­dyn­tä­vät niin sanot­tua kyse­ly­bus­si ‑meto­dia.

 

Asia­kas­pa­laut­tei­siin

Asiak­kaam­me halusi sel­vit­tää, kuin­ka tyy­ty­väi­siä asiak­kaat oli­vat toi­mek­sian­ta­jan tuot­tei­siin ja pal­ve­lui­hin. Vait Grou­pin puhe­ro­bot­tia hyö­dyn­täen soi­tim­me toi­mek­sian­ta­jan koko asia­kas­kun­nan läpi päi­vis­sä. Toi­mek­sian­ta­ja tote­si pro­jek­tin jäl­keen, että kyse­lyn tuot­ta­mi­nen puhe­ro­bot­tia hyö­dyn­tä­mäl­lä oli erit­täin help­po toteut­taa ja pro­jek­ti tul­laan uusi­maan mää­rä­ajoin. Suo­sit­te­lem­me asia­kas­pa­laut­tei­den kerää­mis­tä noin nel­jä ker­taa vuo­des­sa, jol­loin yri­tys saa ajan­koh­tais­ta tie­toa asiak­kai­den tyytyväisyydestä. 

 

Rek­ry­toin­tiin

Vait Group toteut­ti asiak­kaal­leen myyn­ti­pro­jek­tin, joka ylit­ti kaik­ki asiak­kaan odo­tuk­set. Takla­tak­seen kas­va­nut­ta kysyn­tää, Vait Group suun­nit­te­li ja toteut­ti asiak­kaal­le vie­lä rek­ry­kam­pan­jan, jol­la haet­tiin osaa­vaa täy­den­nys­tä asiak­kaan rivei­hin. Vait Grou­pin luon­nol­li­nen puhe­ro­bot­ti mah­dol­lis­taa val­ta­kun­nal­li­set rek­ry­kam­pan­jat suh­teel­li­sen vai­vat­to­mas­ti ja mal­til­li­sil­la kus­tan­nuk­sil­la. Läpi­käy­mäl­lä suu­ren mas­san poten­ti­aa­li­sia työn­te­ki­jöi­tä, löy­däm­me sinul­le var­mas­ti par­haat teki­jät. Se on lupauksemme.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan

Vait Grou­pin luon­nol­li­sel­la puhe­ro­bo­til­la on mah­dol­lis­ta kon­tak­toi­da suu­ren­kin yri­tyk­sen kaik­ki työn­te­ki­jät ja sel­vit­tää, mil­lai­se­na työ­nan­ta­ja­na yri­tys­tä pide­tään. Tois­ta­mal­la pro­ses­sin pys­tyt rea­goi­maan nopeas­ti haas­tat­te­luis­sa esiin nous­sei­siin epäkohtiin. 

 

Yhteys

+ 358 44 088 1380

info@vaitgroup.com

Arvi Karis­ton Katu 11 B 25, Hämeenlinna

Y‑tunnus 2823867–8

Ota yhteyt­tä ja kysy, miten voim­me aut­taa sinun yritystäsi!

Varaa ilmai­nen kon­sul­toin­ti. Yhtey­den­ot­to ei sido sinua mihinkään