VAIT — puhe­ro­bot­ti­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jä: Puhe­ro­bo­til­la myyn­ti, ajan­va­rauk­set, markkinatutkimukset.

“Rat­kai­sim­me oman myyn­tim­me haas­tei­ta, pää­dyim­me kan­sain­vä­li­sek­si myyn­nin teknologiataloksi”
Halusim­me rat­kais­ta ensi­si­jas­sa oman myyn­tim­me ja asia­kas­pal­ve­lum­me haas­tei­ta. Huo­ma­sim­me kui­ten­kin var­sin nopeas­ti, että täl­lä tek­no­lo­gial­la on poten­ti­aa­lia pal­jon suu­rem­man jou­kon pal­ve­le­mi­seen. Sii­tä se sit­ten lähti.

VAIT — puhe­ro­bot­ti­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jä: Puhe­ro­bo­til­la myyn­ti, ajan­va­rauk­set, markkinatutkimukset.

“Rat­kai­sim­me oman myyn­tim­me haas­tei­ta, pää­dyim­me kan­sain­vä­li­sek­si myyn­nin teknologiataloksi”
Halusim­me rat­kais­ta ensi­si­jas­sa oman myyn­tim­me ja asia­kas­pal­ve­lum­me haas­tei­ta. Huo­ma­sim­me kui­ten­kin var­sin nopeas­ti, että täl­lä tek­no­lo­gial­la on poten­ti­aa­lia pal­jon suu­rem­man jou­kon pal­ve­le­mi­seen. Sii­tä se sit­ten lähti.

VAIT GROUP 

VAIT Grou­pin perus­ta­ja­jä­se­net ovat aina toi­mi­neet myyn­nin paris­sa. VAIT Grou­pin tek­no­lo­gia sai­kin alun var­sin käy­tän­nön­lä­hei­ses­tä haas­tees­ta: miten vapaut­taa puhe­lin­työ­tä teke­vien myy­jien ja asia­kas­pal­ve­li­joi­den aika pros­pek­toin­nis­ta jo kiin­nos­tus­ta osoit­ta­nei­den asiak­kai­den palveluun.

VAIT = Vir­tual­ly Assis­ted Intel­li­gent Technology

Toi­min­ta­ta­pa

Pal­kit­tu asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus ja älyk­käät ohjel­mis­to­rat­kai­sut val­jas­tet­tui­na myyn­ti­si tueksi

Hyvä asia­kas­pal­ve­lu muo­dos­tuu nyky­maa­il­mas­sa sii­tä, että asia­kas saa pal­ve­lua nopeas­ti halua­mas­saan kana­vas­sa. Esi­mer­kik­si ajan­va­raus on teh­ty aivan lii­an han­ka­lak­si jät­täen asiak­kaan usein rai­von ja epä­toi­von partaalle.

Olem­me kehit­tä­neet luon­nol­li­sen puhe­ro­bo­tin, joka hoi­taa väsy­mät­tä laa­jo­ja­kin puhe­lin­pro­jek­te­ja, kuten muun muas­sa edel­lä mai­ni­tun ajan­va­rauk­sen. Täl­löin voim­me ohja­ta ihmi­sen teke­mään mie­lek­kääm­piä ja moni­muo­toi­sem­pia töi­tä, jot­ka pal­kit­se­vat sekä työn­te­ki­jää että asiakasta.

Saa­vut­taak­sem­me par­haan tulok­sen jär­jes­tel­mäm­me käyt­tää tehok­kaas­ti niin puhe­lui­ta kuin teks­ti­vies­te­jä­kin. Autam­me kas­vu­ha­lui­sia yri­tyk­siä luo­maan myyn­nis­tä tär­keän kil­pai­lue­dun sekä menes­ty­mään kovas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa. Into­hi­mos­ta parem­paan myyn­tiin — Vait Group.

VAIT Group auttaa:

  • Kun haluat kalen­te­rii­si asiak­kai­ta, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tuot­teis­ta­si tai palveluistasi
  • Haluat lisä­tä tuot­tei­den myyntiä
  • Tar­vit­set luo­tet­ta­van ja tehok­kaan tavan teet­tää mark­ki­na­tut­ki­muk­sia tai tilas­tol­li­sia kyselytutkimuksia
  • Monis­tet­ta­vat mas­sa­soi­tot suu­rel­le mää­räl­le asiakkaita.

Omi­nai­suu­det

Tek­no­lo­gi­aam­me voi­daan hyö­dyn­tää muun muassa:

Asia­kas­han­kin­taan

Raken­nusa­lan yri­tyk­sen haas­tee­na oli saa­da lisää asia­kas­käyn­te­jä oman alan­sa eri­kois­rat­kai­sun myyn­tiin liittyen. 

lue koko case…

Mark­ki­noin­ti­tut­ki­muk­seen

Asiak­kaam­me halusi sel­vit­tää oman toi­mia­lan­sa tun­te­mus­ta hei­dän brän­dis­tään, pal­ve­luis­taan sekä pal­ve­lui­den käyt­tö­ta­soa nykyi­sil­tä asiakkailta.

lue koko case…

Asia­kas­pa­laut­tei­siin

Asiak­kaam­me halusi sel­vit­tää, kuin­ka tyy­ty­väi­siä asiak­kaat oli­vat toi­mek­sian­ta­jan tuot­tei­siin ja palveluihin.

lue koko case…

Rek­ry­toin­tiin

Takla­tak­seen kas­va­nut­ta kysyn­tää, Vait Group suun­nit­te­li ja toteut­ti asiak­kaal­le vie­lä rek­ry­kam­pan­jan, jol­la haet­tiin osaa­vaa täy­den­nys­tä asiak­kaan riveihin.

lue koko case…

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaan

Vait Grou­pin luon­nol­li­sel­la puhe­ro­bo­til­la on mah­dol­lis­ta kon­tak­toi­da suu­ren­kin yri­tyk­sen kaik­ki työn­te­ki­jät ja sel­vit­tää, mil­lai­se­na työ­nan­ta­ja­na yri­tys­tä pide­tään.  

lue koko case…

Yhteys

+ 358 44 988 1380

aapo.kraama@vaitgroup.com

Arvi Karis­ton Katu 11 B 25, Hämeenlinna

Y‑tunnus 2823867–8

Ota yhteyt­tä ja kysy, miten voim­me aut­taa sinun yritystäsi!

Varaa ilmai­nen kon­sul­toin­ti. Yhtey­den­ot­to ei sido sinua mihinkään