ÄLYKÄS JA INTERAKTIIVINEN PUHELINROBOTTI-TEKNOLOGIA KUNTAVAALEISSA 2021

Nyt ensim­mäis­tä ker­taa on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää äly­käs­tä puhe­lin­ro­bot­ti­tek­no­lo­gi­aa vaa­li­kam­pan­jas­sa. Toteu­tam­me rajal­li­sen mää­rän kam­pan­joi­ta kus­sa­kin vaa­li­pii­ris­sä. Nämä myy­dään pian lop­puun. Tilaa oma­si.

Vir­tu­aa­li­nen TeleAs­sis­tent­ti kerää sinul­le tar­vit­ta­van äänimäärän

Puhe­lin­ro­bot­ti on erin­omai­nen tapa toteut­taa vaalikampanja

Edul­li­nen tapa kam­pan­joi­da tehokkaasti

Puhe­lin­kam­pan­ja on edul­li­nen ver­rat­tu­na leh­ti-ilmoi­tuk­siin ja radio­mai­non­taan. Se on myös pal­jon tehok­kaam­pi tapa teh­dä vaa­li­kam­pan­jaa. Mitään muu­ta et tar­vit­se­kaan kuin erot­tau­tu­van ja per­soo­nal­li­sen puhelinkampanjan.

Erot­tau­tu­va kampanja

Hen­ki­lö­koh­tai­nen puhe­lin­kon­tak­ti erot­tau­tuu ja se muis­te­taan. Omal­la äänel­lä­si teh­dys­sä puhe­lus­sa pää­set ker­to­maan sinul­le tär­keis­tä asiois­ta ja vaa­li­tee­mois­ta. Puhe­lin­kon­tak­ti myös hou­kut­te­lee äänes­tä­jää tutus­tu­maan sinuun lisää verk­ko­si­vuil­la­si tai Facebookissa.

 

Per­soo­nal­li­nen

Sinun oma vaa­li­kam­pan­ja­si vies­ti tulee kuul­luk­si. Muil­la medioil­la huo­mio­ar­vo jää vähäi­sek­si. Puhe­lin­kam­pan­ja on hyvä tapa ottaa yhteyt­tä äänes­tä­jiin eri­tyi­ses­ti koro­na-epi­de­mian aika­na, jol­loin ei voi kam­pan­joi­da perin­tei­ses­ti toreil­la, kaup­pa­kes­kuk­sis­sa eikä muu­ten­kaan koh­da­ta ihmi­siä kasvotusten.

 

Hen­ki­lö­koh­tai­nen viesti

Sinä itse mää­rit­te­let oman vaa­li­kam­pan­ja­pu­he­lusi sisäl­lön. Sii­nä pää­set omal­la äänel­lä­si ker­to­maan sinul­le tär­keis­tä tee­mois­ta tule­val­la vaa­li­kau­del­la ja tuo­maan esil­le arvo­maa­il­maa­si. Vies­ti­si kuul­laan ja muis­te­taan.

Pie­neen tai isoon kampanjaan

Tek­no­lo­gial­lam­me voi­daan toteut­taa pie­niä tai suu­ria kam­pan­joi­ta. Vait Grou­pin luon­nol­li­sel­la puhe­ro­bo­til­la on mah­dol­lis­ta kon­tak­toi­da suu­ren­kin kau­pun­gin äänes­tä­jiä edul­li­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Sinä mää­rit­te­let, kuin­ka mon­ta mah­dol­lis­ta äänes­tä­jää haluat tavoit­taa ja me toteu­tam­me sen.

 

Yhteys

+ 358 44 988 1380

info@vaitgroup.com

Arvi Karis­ton Katu 11 B 25, Hämeenlinna

Y‑tunnus 2823867–8

Ota yhteyt­tä ja kysy, miten voim­me toteut­taa sinun vaalikampanjasi!

Varaa ilmai­nen kon­sul­toin­ti. Yhtey­den­ot­to ei sido sinua mihinkään